09029098657info@ariatadris.ir
تصویر کاربر
نام و نام خانوادگی

نقش راهگاه گرم یا هات رانر در قالب تزریق پلاستیک

واژه ی راهگاه گرم به معنای یک مجموعه مکانیکی مجزا در داخل قالب های تزریق پلاستیک است که از واحد تزریق ماشین تا حفره(کویتی) قالب امتداد دارد . این المان در واقع مشابه یک سیلندر تزریق می باشد که تا حد ممکن عایق کاری شده است. می توان آنرا به عنوان امتداد نازل تزریق ماشین در نظر گرفت. وظیفه ی راهگاه گرم انتقال جرم پلاستیک مذاب بدون هیچ گونه افت حرارتی و آسیب به داخل حفره (کویتی) قالب است.

 

راه‌گاه گرم  Hot-Runner

سیستم‌های راه گاه گرم یا Hot Runner از کانال‌های گرم شده یا عایقکاری شده برای انتقال رزین مذاب در داخل قالب استفاده می‌کنند و آن را مستقیماً به حفره قالب یا به سیستم Cold-Runner یا راه گاهسرد می‌رسانند.

از راه گاهگرم برای حذف یا کاهش اندازه راهگاهسرد یا حذف نیاز به سنگ کاری و برش مواد اضافه استفاده می‌شود که البته می‌تواند منجر به افزایش بالای قیمت قالب شود.

راه گاه‌های گرم به صورت آماده و در طراحی‌های مختلف و در اندازه‌های استاندارد در بازار موجود هستند. قیمت آنها می‌تواند از چندصد دلار برای Hot Sprueها تا چندین هزار دلار برای هات رانرهای شیردار، پرکن ترتیبی (Sequential Filling) متغیر باشد.

 

راه گاه

برخلاف مذاب رو که در عمق قالب حرکت می‌کند، راه گاه‌ها یا رانرها در عرض قالب حرکت می‌کنند. راه گاه‌های خیلی قطور باعث افزایش زمان پر شدن گردیده و راه گاه‌های خیلی نازک باعث افزایش میزان افت فشار و مسائل مرتبط با آن می‌شود.

در هنگام طراحی رانر باید بین راحتی پرکردن، امکان طراحی و ساخت و حجم راه گاه یک موازنه ایجاد کرد.

رانرهای مقطع دایره ای کمترین سطح مقطع را با قالب ایجاد می‌کنند، در نتیجه درصد پلاستیک منجمد در مقدار حداقل قرار می‌گیرد. هرچه سطح مقطع از حالت دایره ای منحرف شود، کارایی راه گاه کاهش می‌یابد. رانرهای مقطع دایره ای نیاز به ماشینکاری در هر دو طرف قالب دارند که ممکن است باعث خوب جفت نشدن و انسداد جریان شود. یک جایگزین خوب برای آن استفاده از راه گاه ذوزنقه ای با کفهٔ گرد می‌باشد. زاویه اضلاع آن باید حداقل ۵ درجه باشد. در این صورت راندمان تا حد زیادی مانند رانر مقطع گرد بوده و از طرفی احتمال جفت نشدن دقیق دو سمت قالب نیز از بین می‌رود.

برای تعیین سایز سوراخ یا اریفیس بوش اسپرو معمولاً از نمودارهای سازنده‌ها استفاده می‌شود. قطعات بزرگ یا قطعاتی که نیاز به پرشدن سریع دارند باید دارای سوراخ اسپرو بزرگ باشند تا از مشکلات ناشی از برش زیاد جریان جلوگیری گردد. سایز این اریفیس به حساسیت مواد به برش جریان بستگی دارد. به صورت یک قانون کلی می‌توان گفت که رزین‌های بی نظم و مخلوط‌ها مانند پلی کربنات، ABS یا PC/ABS به سوراخ‌های بزرگتری نسبت به رزین‌های شبه کریستالی مانند PA و PBT دارند.

 

عوامل مؤثر در انتخاب قطر بهینه رانر عبارتند از:

حجم قطعه

ضخامت قطعه

سرعت و فشار فیلینگ

طول راه گاه

ویسکوزیته ماده

 

راهگاه گرم

در قالب های راهگاه گرم ، از سیستم منیفولد برای گرم کردن قالب ساخته شده از دو صفحه استفاده می شود. از منیفولد برای تنظیم درجه حرارت استفاده می شود که با دستیابی به گرماسنج مذاب در دونده قالب ، همان دمای سیلندر گرمایش را حفظ می کند. راهگاه گرم ، مواد مذاب را در نازل ها توزیع می کنند ، که با پر کردن حفره قالب ، بخشی را تشکیل می دهند.

در یک صفحه جداگانه ، سیستم دونده گرم در طول فرآیند قالب گیری ثابت می شود. پس از اتمام فرآیند ، قالب حاوی قسمت قالب ریزی شده باز می شود. محصول نهایی در قالب های دونده داغ دارای راهگاه متصل نیست.

 

در حالی که انواع مختلفی از سیستم های راهگاه گرم (هات رانر-hot runner) وجود دارد ، اما اکثریت در دو دسته اصلی قرار می گیرند، سیستم گرمایش داخلی ، که برای کنترل جریان گزینه مناسب تری هستند ، و نوع سیستم گرمایش خارجی ، که برای پلیمرها و سایر مواد حساس ایده آل است. انواع دیگر سیستم های راهگاه گرم شامل سیستم ترکیبی, سیستم های غیر کنترل شده , سیستم های کنترل شده , سیستم های گرمایش خارجی-داخلی هستند.

ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎرجی آن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟـﺮم دﻗﯿـﻖ ﺗـﺮ ﻣـﺎده ﻣﺬاب در ﮐﺎﻧﺎل های ﻣﻘﺴﻢ و ﺳﻮزﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﻄﻌﻪ، دارای اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم را به ﺴﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮد و در ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﻨها ﺑـﺎ ﮔـﺮم ﮐـﻦ های ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ هاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها و ﮐﺴﺐ ﭼﮕـﺎﻟﯽ های ﺣﺮارﺗـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﮔـﺮم ﮐـﻦ های ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺪل های ﺣﺮارﺗﯽ و ﺳﻮزﻧﯽ ها از ﺟـﻨﺲ ﻣـﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨها ﻣﺤﺪودﯾﺖ هاﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن وﺟﻮد دارد .

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺰاﯾﺎی های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﻇﺮﯾﻒ
اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ

 

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ
ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﺮﯾﻊ
در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﺳﯿﺎل و آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاد ﮐﻪ ذوب ﻧـﺸﺪه اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ-خارجی)

اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در ﭘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻧﺎل های ﻣﻘﺴﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎ رﺟﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮزﻧﯽ های ﺗﺰرﯾـﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﯾﮑﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

ﻣﺰاﯾﺎی سیستم های ترکیبی

اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ها و ﺳﻮراخ های ﮐﻮﭼﮏ
اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﻣﺬاب در ﻣﻘﺴﻢ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺎﻣﺪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮب
ﻣﻘﺎﻃﻊ راهگاهﯽ ﮐﻮﭼﮏ

 

 دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم

ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪ های ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در آن
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل های ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺎﻟﺐ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ های ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ های ﻃﺒﻘﻪ ای

 

ﻣﻌﯿﺎرهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم:

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص، ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ به ﺮوﺷﻨﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم هاﯾﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﻧﺮوی (وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ) ﻣﻮاد ﺗﺰرﯾﻘﯽ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
کار با ولتاژ 220 یا پایین تر
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاهﯽ

 

مزایا قالب های راهگاه گرم

به طور کلی ، زمان چرخه تولید برای سیستم های راهگاه گرم به طور قابل توجهی سریعتر از زمان برای همتایان راهگاه سرد خود است. این واقعیت که راهگاه به طور کامل از بین می رود ، عامل مهمی در کاهش چرخه و زمان تولید و همچنین به حداقل رساندن ضایعات است.
سیستم های راهگاه گرم همچنین برای قالب هایی که نیاز به تراکم بیشتر دارند مناسب تر هستند.

 

معایب قالب های راهگاه گرم

اشکال اصلی سیستم راهگاه گرم هزینه است. یک سیستم راهگاه گرم هزینه تمام شده اولیه قالب پلاستیک شما را افزایش می دهد. هزینه های نگهداری برای قالب هایی که دارای سیستم راهگاه گرم هستند نیز بیشتر است.

 

قالب تزریق پلاستیک راهگاه گرم دارای مزایا و محدودیت هایی می باشد. با درک این سیستم ، تولیدکنندگان می توانند براساس سازگاری با مواد مختلف ، بودجه و سایر عوامل مهم ، تصمیماتی آگاهانه در مورد استفاده از آن بگیرند.

 

همچنین شما میتوانید برترین دوره طراحی قالب های تزریق پلاستیک، به کمک دو پلاگین مولدورکس و اسپلیتورکس در سایت مشاهده کنید.جهت ورود به صفحه دوره طراحی قالبهای تزریق پلاستیک کلیک کنید.

 

 

Top