09029098657info@ariatadris.ir
تصویر کاربر
نام و نام خانوادگی

چگونگی نصب قالب

چگونگی نصب قالب

 
طول، عرض و ارتفاع قالب را اندازه گیری نمایید. اطلاعات اندازه گیری شده را با ابعاد صفحات گیره و تایبارها مقایسه نموده و مطمئن شوید که قالب را می توان بر روی دستگاه تزریق پلاستیک نصب نمود. برای اطمینان از اینکه رینگی قالب در محل مورد نظر در صفحه ثابت قابل نصب است، قطر رینگی را با محل نصب آن مقایسه نمایید.کنترل نمایید که آیا ابعاد نازل و اسپرو  بگونه ای است که تماس فیزیکی و آب بند ایجاد شود.

ابعاد پران

مورد نیاز در قالب را بررسی نمایید و با ابعاد پران دستگاه تزریق پلاستیک مطابقت داده و اطمینان حاصل نمایید که ابعاد پران ماشین کفایت مینماید.

در حالت تنظیم دستی، ارتفاع کارگیر گیره را با ارتفاع قالب تنظیم نمایید. می توانید دهانه باز قالب را بگونه ای تنظیم نمایید که قطعه به راحتی از قالب به پایین بیافتد. طول پران را هم بمیزانی تنظیم نمایید که میله های پران به قالب آسیبی نرساند. کلیه اتصالات مورد نیاز نصب قالب از قبیل روبند، رینگی، پیچ ها، واشرها و واشرهای فنری بایستی قبل از نصب قالب تهیه شده باشند.

 

روش نصب قالب دستگاه تزریق پلاستیک

کلیه امور نصب قالب به صورت دستی انجام میشود، امور مکانیکی ذکر شده در پایین باید در حالت دستی یا در حالت تنظیم قالب انجام شود. پیش از شروع به کار به صورت دستی، الکتروموتور پمپ هیدرولیک باید خاموش گردد تا ایمنی کاربر تأمین شود.

مرحله ۱: الکتروموتور پمپ هیدرولیک را روشن کنید.

مرحله ۲: گیره را باز کنید.

مرحله ۳: صفحه پران را به عقب بکشید.

مرحله ۴: الکتروموتور پمپ هیدرولیک را خاموش کنید.

 اگر گیره ماشین در حالت باز است نیازی به روشن و خاموش کردن ماشین نیست.

مرحله ۵: تعداد و موقعیت پرانها را تنظیم نمایید.

مرحله ۶: قالب را بوسیله جرثقیل به فضای بین صفحات ثابت و متحرک گیره بیاورید و بوسیله رینگی آنرا بر روی صفحه ثابت سنتر نمایید. دقت نمایید که در حین جابجایی، قالب با تایبارها برخورد ننماید.

 اطمینان حاصل نمایید که در حین جابجایی، سنبه و ماتریس قالب از هم جدا نشوند.

مرحله ۷: توسط روبند، رینگی، پیچ، واشر تخت، واشر فنری و دیگر اتصالات مورد نیاز، قالب را به صفحه ثابت محکم کنید. فعلاً نیازی به کشیدن پیچ ها نیست

 بر اساس یک قانون کلی حداقل طول درگیری پیچ، ۵/۱ تا ۸/۱ برابر قطر آن است. برای مثال اگر قطر یک پیچ ۱۰ میلیمتر باشد حداقل طول رزوه آن نباید از ۱۵ میلیمتر کمتر باشد. برای اینکه ضریب اطمینان بالا داشته باشیم میتوانیم طول پیچ را حداقل ۲ برابر قطر انتخاب نماییم.

مرحله ۸: الکتروموتور پمپ هیدرولیک را روشن نمایید.

مرحله ۹: اگر بین سنبه و ماتریس فاصله ای وجود دارد گیره را بقدری ببندید تا سنبه و ماتریس به هم مماس شوند.

مرحله ۱۰: پس از بستن کامل قالب، نازل را به نحوی تنظیم نمایید تا مطمئن شوید که نازل با اسپرو هم مرکز (سنتر) است. برای سنتر کردن نازل میتوان از پیچهای تنظیم کالسکه طبق شکلهای زیر استفاده نمود.


ارتفاع نازل را توسط مهره تنظیم ارتفاع نازل تنظیم نمایید.
با پیچ تنظیم چپ و راست، نازل را به سمت چپ یا راست هدایت کنید.
پس از پایان تنظیم، مهره و پیچ را سفت کنید.

 پیش از تنظیم نازل، اطمینان حاصل نمایید که نازل و هیتر آن با جایی برخورد نخواهد نمود.

مرحله ۱۱: الکتروموتور پمپ هیدرولیک را خاموش کنید.

مرحله ۱۲: پیچهای روبند قالب را به صفحه ثابت محکم نمایید.

مرحله ۱۳: پیچهای روبند قالب را به صفحه متحرک محکم نمایید.

 برای جلوگیری از افتادن قالب بین صفحات گیره، پیچ های آن را محکم ببندید.

مرحله ۱۴: تسمه یا زنجیری را که برای بلند کردن قالب استفاده کرده اید باز نمایید.

مرحله ۱۵: موقعیت های حرکت قالب را مشخص نموده، فشار و سرعت هر موقعیت یا وضعیت (بخصوص فشار در وضعیت قفل قالب که تزریق انجام میشود) را تعیین نمایید.

مرحله ۱۶: الکتروموتور پمپ هیدرولیک را روشن نمایید.

مرحله ۱۷: گیره را تا انتها باز کنید. موقعیت اول بازشو باید بیشتر از موقعیت قفل قالب (آخرین مرحله بسته شدن گیره) باشد صفحه F1 از پنل کنترل.

مرحله ۱۸: پارامترهای باز و بسته شدن و تنظیم قالب را وارد نمایید.

مرحله ۱۹: درب کشویی را ببندید. سپس کلید تنظیم اتوماتیک قالب را برای ورود به حالت تنظیم اتوماتیک قالب فشاردهید.

مرحله ۲۰: یک بار دیگر درب کشویی را باز و بسته کنید تا دستگاه خودش قالب را بطور اتوماتیک تنظیم نماید. پس از تنظیم قالب، دستگاه به حالت دستی باز می گردد.

مرحله ۲۱: شستی “گیره بسته” را فشار دهید و الکتروموتور پمپ هیدرولیک را خاموش کنید.

مرحله ۲۳: لوله های خنک کن قالب را ببندید. تا این مرحله قالب نصب و تنظیم شده است.

 

همچنین شما میتوانید برترین دوره طراحی قالب های تزریق پلاستیک، به کمک دو پلاگین مولدورکس و اسپلیتورکس در سایت مشاهده کنید.جهت ورود به صفحه دوره طراحی قالبهای تزریق پلاستیک کلیک کنید.

Top